Logo Smeg

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Hyvä käyttäjä,
tältä sivulta löydät tiedot siitä, miten henkilötietojasi käytetään www.smeg.fi-verkkosivustolla (josta käytetään jäljempänä nimitystä ”Verkkosivusto”). Syy näiden tietojen tarjoamiseen ei ole pelkästään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen N:o 2016/679 (jäljempänä ”GDPR”) asettamien henkilötietoja koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttäminen. Henkilötietojen suojaaminen on myös yksi yhtiön perusarvoista, ja haluamme antaa käyttäjillemme kaikki tiedot, joiden avulla he voivat varjella yksityisyyttään ja seurata, miten heidän Verkkosivuston käytön yhteydessä antamiaan tietoja käytetään.

Rekisterinpitäjä
Henkilötietojen rekisterinpitäjä, ts. taho, joka tekee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ja keinoja koskevat päätökset, on Smeg Finland (jäljempänä ”Smeg” tai ”me” taivutusmuotoineen), jonka rekisteröity osoite on Helsinki. Voit ottaa yhteyttä Smegiin sähköpostitse osoitteeseen privacy@smeg.se tai kirjeitse Smegin toimistoon.

Kerättävien henkilötietojen tyyppi ja lähde
Kun käyttäjä selaa Verkkosivustoa, täyttää siellä olevia verkkolomakkeita (esim. tukipyyntölomakkeen) tai haluaa vastaanottaa markkinointiviestintää, voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja (eli tunnistettaviin henkilöihin liittyviä tietoja):
• tiedot, jotka käyttäjä on antanut täyttämällä verkkolomakkeita, esimerkiksi tukipyyntölomakkeen tai lomakkeen, jolla hän pyytää tietoja Smegin tuotteista ja tarjonnasta, mukaan lukien tunnistetiedot (etunimet ja sukunimi), yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero), asiakkaan hankkimastaan tuotteesta tukipyyntöä varten antamat tiedot ja asiakkaan tarvitseman tuen tyyppi (mukaan lukien pyynnön lisätietokenttään annetut tiedot)
• verkkosivuston käytön aikana keräämämme tiedot (”selaustiedot”), esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, URI (Uniform Resource Identifier) -tunnus, pyynnön lähetysaika, pyynnön lähetystapa palvelimeen, vastaukseksi saadun tiedoston koko, palvelimen antaman vastauksen tilan (onnistui, virhe ym.) ilmaiseva numerokoodi sekä muut käyttäjän käyttöjärjestelmään ja laite- ja ohjelmistoympäristöön liittyvät tiedot. Tällaisten tietojen lähettäminen liittyy oletusarvoisesti Internet-yhteysprotokollien toimintaan. Näitä tietoja ei kerätä tavalla, jolla ne voitaisiin yhdistää tunnistettaviin rekisteröityihin, mutta niiden luonteen takia niiden avulla voi kolmannen osapuolen tietoihin yhdistämällä olla mahdollista tunnistaa käyttäjä. Lisäksi näitä tietoja voi käyttää (muun muassa) selvittämään Verkkosivustoamme vastaan tehtyjä tietoturvarikoksia.

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tarvitsemme yllä mainittuja tietoja Verkkosivuston turvallisen käytön varmistamiseen, tuotetuen tai tuotteisiin liittyvien palvelujen toimittamiseen, muiden pyyntöjen käsittelyyn ja toimintaan liittyvän viestinnän vastaanottamiseen. Jos käyttäjä antaa siihen suostumuksensa, voimme lähettää hänelle Smegin tuotteita ja palveluita koskevia ehdotuksia, joista arvioimme hänen olevan kiinnostunut. Seuraavassa on lisätietoja asiasta. Käsittelemme käyttäjien tietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • Käyttäjien esittämien kodinkoneen käyttöä tai huoltoa koskevien tukipyyntöjen käsittelemiseen sekä tuotteita, palveluita ja tarjouksia koskeviin kysymyksiin vastaamiseen. Jos pyynnön lähettäminen edellyttää lomakkeen täyttämistä, lomakkeeseen tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia, joita ilman emme voi toteuttaa pyyntöä. Voimme kerätä ja käsitellä näitä tietoja ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, sillä näitä tietoja tarvitaan pyynnön toteuttamiseen. Käsittelyn oikeusperuste on käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano (esim. jos käyttäjä on ostanut kodinkoneen ja pyytää apua sitä koskien) GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai oikeutettu etumme GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
  • Käyttäjän ostaman kodinkoneen rekisteröimiseen. Jos rekisteröityminen edellyttää lomakkeen täyttämistä, lomakkeeseen tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia, joita ilman emme voi toteuttaa pyyntöä. Voimme kerätä ja käsitellä näitä tietoja ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, sillä näitä tietoja tarvitaan pyydetyn palvelun toimittamiseen. Käsittelyn oikeusperuste on käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
  • Smeg Nordic AB:n automaattisin keinoin, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviesteinä, lähettämän tai ei-automaattisesti, esimerkiksi puheluina, välittämän Smeg-konsernin tuotteita koskevan mainos- ja markkinointiviestinnän sekä tuotetta ja saatuja palveluita koskeviin markkina- ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin tai Smegin järjestämiin hankkeisiin ja tapahtumiin osallistumista koskevien kutsujen vastaanottamiseen. Tähän tarkoitukseen tarvitaan käyttäjän suostumus, mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jollei käyttäjä sitä kiellä, haluamme lähettää käyttäjälle viestintää, jonka arvioimme kiinnostavan häntä. Näin ollen lähetämme hänelle vain tarjouksia, jotka hänen profiilinsa tietojen, hänen tekemiensä valintojen ja rekisteröimiensä kodinkoneiden sekä käyttämiensä palvelujen perusteella voivat olla hänen kannaltaan kiinnostavia. Jos käyttäjä ei ilmaise suostumustaan tai anna näihin tarkoituksiin tarvittavia tietoja, hän voi edelleen vapaasti käyttää palveluitamme, mutta hän ei saa tuotteitamme koskevaa mainos- ja markkinointiviestintää.


Jos haluat lähettää meille avoimen hakemuksen työnhakuosion kautta tai lähettämällä meille ansioluettelosi Smegin sähköpostiosoitteeseen, lue sitä koskeva tietosuojakäytäntö seuraavasta linkistä.
Smegin verkkokaupan kautta toteutettavia etämyyntipalveluita koskeva tietosuojakäytäntö on nähtävissä seuraavan linkin kautta.

Käsittelytavat
Käyttäjän tietoja käsitellään pääasiassa IT-järjestelmillä ja analysointityökaluilla, ja käsittelystä vastaa Smegin kouluttama valtuutettu henkilöstö. Olemme toteuttaneet toimet, jotka takaavat käsittelyn asianmukaisuuden, laillisuuden ja läpinäkyvyyden tietosuojalainsäädännön (GDPR mukaan lukien) edellyttämällä tavalla sekä suojanneet henkilötietosi teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla, joiden tarkoitus on estää tietojen häviäminen ja laiton tai vääränlainen käyttö sekä luvaton pääsy tietoihin.

Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietoja sen ajan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty, sekä lakisääteisiin tarkoituksiin, enintään 10 vuoden ajan. Kun käyttäjä tilaa uutiskirjeemme tai antaa luvan lähettää markkinointiviestintää, hän voi peruuttaa näiden palveluiden tilauksen milloin tahansa kirjoittamalla jäljempänä annettuun osoitteeseen. Siinä tapauksessa käyttäjän tietoja säilytetään vain, jos se on tarpeen käyttäjän tilaamien palvelujen toimittamiseksi (esimerkiksi takuun edellytyksenä oleva tuoterekisteröinti tai tukipyynnöt). Säilytämme kuitenkin käyttäjän suostumuksen sähköiseen markkinointiin kahden vuoden ajan edellisen ennen tilauksen peruuttamista lähetetyn viestin lähettämisestä.

Tietojen jakaminen ja luovuttaminen
Smeg käyttää ulkopuolisia palvelutoimittajia Verkkosivuston toiminnan varmistamiseen ja sen kautta tilattujen palveluiden toimittamiseen tilaajille. Näiden ulkopuolisten tahojen pääsyä tietoihin säädellään erityisillä sopimusehdoilla, jotka rajoittavat tietojen käytön Verkkosivuston toiminnan ja sen kautta toimitettujen palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömään käsittelyyn. Nämä ulkopuoliset toimittajat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä (jäljempänä ”Henkilötietojen käsittelijät”), ja ne ovat korvausvastuussa, jos ne käsittelevät tietoja saamiensa ohjeiden vastaisesti. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen edellyttämän tietojen luovuttamisen lisäksi tietoja voidaan ilmoittaa Smegin valtuuttamalle henkilöstölle, jolla on tehtävän edellyttämät tiedot ja koulutus, tai Smegin lukuun ja sen ohjeiden mukaisesti Henkilötietojen käsittelijöinä toimiville kolmansille osapuolille, jollaisia ovat myös kodinkoneisiin liittyviä esi- ja jälkimarkkinapalveluita tarjoavat yritykset. Erityisesti avustus- ja tukipyynnöissä tietoja käsittelevät Henkilötietojen käsittelijöinä näitä palveluja meidän lukuumme tarjoavat yritykset, joilla on pääsy kodinkoneen toimintahäiriöitä ja vikoja koskeviin tietoihin. Jos käyttäjä antaa luvan tietojensa käsittelemiseen markkinointitarkoituksiin, tietoja voivat käsitellä Henkilötietojen käsittelijöinä myös markkinointitoimistot tai muut yritykset tarkoituksissa, jotka liittyvät sähköpostitse lähetettävän markkinointi- ja yritysviestinnän, suoramyynnin, markkinatutkimusten tai muun myynninedistämistoiminnan, esimerkiksi kilpailujen, hallinnointiin. Smeg säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti vain Italiassa tai muualla Euroopan unionin alueella, mutta joitakin tietoja saattavat käsitellä myös Euroopan unionin ulkopuoliset tahot. Tällaisissa tapauksissa Smeg on solminut kyseisten tahojen kanssa tarkat sopimukset, jotka edellyttävät, että palvelutoimittajat takaavat edellä mainitut seikat ja sen lisäksi GDPR:ssä määritellyt muut vaatimukset (esimerkiksi Euroopan komission hyväksymien mallilausekkeiden käytön). Lisäksi Smeg voi Smegin (tai sen palvelutoimittajien) palvelimien sijaintiin liittyvistä syistä käyttää Euroopan ulkopuolisissa maissa sijaitsevien palvelutoimittajien palveluita (esimerkiksi puhelinpalveluita tai tietojen isännöintipalveluita). Tällaiset palvelutoimittajat toimivat Henkilötietojen käsittelijöinä. Tällaisissa tapauksissa SMEG ryhtyy tarvittaviin toimiin taatakseen rekisteröityjen oikeuksien asianmukaisen suojaamisen. Tällaisiin toimiin kuuluu EU:n mallilausekkeitten käyttö. Normaalin liiketoimintamme yhteydessä voimme luovuttaa käyttäjän tietoja työntekijöille, konsulttiyhtiöille ja muille itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimiville osapuolille. Lisäksi käyttäjän tietoja voidaan hänen suostumuksellaan luovuttaa muille itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimiville osapuolille, mukaan lukien Smegin liikekumppaneille, heidän markkinointiaan ja palvelujensa tarjoamista varten. Jos Smeg on osallisena yritysjärjestelyissä, käyttäjän tiedot voidaan luovuttaa tällaiseen järjestelyyn osallistuville osapuolille sekä Smegin tai muiden tällaisen järjestelyn osapuolten edustajille, jos järjestelyyn liittyvät arvioinnit sitä edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus hallita sitä, kuinka hänen tietojaan käsitellään, ja tarvittaessa rajoittaa niiden käyttöä. Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksiaan milloin tahansa ilman lisäkustannuksia ottamalla yhteyttä edellä esitettyihin osoitteisiin. Smeg pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan rekisteröidyn oikeuden käyttää oikeuksiaan. GDPR:n 15–21 artiklojen mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: • oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö häntä koskevia tietoja, saada pääsy henkilötietoihin ja saada niistä jäljennös, jollei voimassa oleva paikallinen lainsäädäntö sitä muuten rajoita (oikeus saada pääsy tietoihin)

  • oikeus päivittää, muuttaa ja/tai korjata itseään koskevia henkilötietoja (oikeus tietojen oikaisemiseen)
  • oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemissä tilanteissa, kuten tilanteissa, joissa tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai muuten käsitelty (oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen)
  • oikeus peruuttaa antamansa suostumus, huomioiden kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (oikeus peruuttaa suostumus)
  • oikeus tietyissä olosuhteissa saada toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä pyytää kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
  • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä GDPR:ssä määritellyissä tilanteissa (vastustamisoikeus).


Tietojen poistamispyyntöjen toteuttamiseen vaikuttavat voimassa olevat lakisääteiset asiakirjojen säilytysvaatimukset.
Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksi
aan milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@smeg.se tai kirjeen Smegin toimistoon edellä esitettyihin osoitteisiin. Meille lähetetyissä yhteydenotoissa on oltava lähettäjän nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, jotta voimme asianmukaisesti vastata pyyntöön.
Jos rekisteröity uskoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti tai jos hänen tietojensa käyttöä koskevaa valitustaan ei ole ratkaistu, hän voi tehdä valituksen sen jäsenmaan valvontaviranomaiselle, jossa hän asuu tai työskentelee tai jossa väitetty laiton toiminta tapahtui.

Tietosuojakäytännön päivitykset
Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää ajoittain. Smeg esittää uusimman päivityksen tiedot tietosuojakäytännön lopussa.
Uusin päivitys 15. maaliskuuta 2019